Navigace

Obsah

   Domov pro osoby se zdravotním postižením

 
                     zámek                      
                     
                                               "Společnost stále mluví o svobodě, ale máme ji všichni?"
 
 

Poslání 

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je podpora samostatnosti, soběstačnosti a prosazování vlastních potřeb uživatelů na základě poznání jejich individuálních potřeb a možností.


Cíle služby

Ve spolupráci s uživatelem realizovat cíle stanovené při individuálním plánování. 
Snižování závislosti klientů na poskytované službě a v rámci toho převádět co nejvíce pravomocí na klienta, zapojování uživatele do socializačního programu.
Zapojování uživatelů do práce na volném trhu.
Postupná příprava uživatelů na život mimo zařízení v chráněném a samostatném bydlení, kteří mají o tuto službu zájem a plně se zapojí do socializačního programu.


Cílová skupina                                                                                             

Komu je služba určena:

Služby poskytujeme ženám a mužům s mentálním a kombinovaným postižením (přednostně ze Středočeského kraje).

Věková kategorie uživatelů:

 • mladí dospělí (19 - 26 let)
 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Komu není služba určena:

Lidem s těžkým psychiatrickým postižením.
Lidem, kteří potřebují nepřetržitou specializovanou zdravotní péči.


Principy poskytované služby

Služby jsou poskytovány uživatelům na základě principu možnosti svobodné volby a vzájemné spolupráce.  
Je respektována a podporována jejich individualita, pocit nezávislosti, soběstačnosti a je posilováno jejich sociální začleňování.
Při plánování služby se vychází z potřeb, zájmů a přání klienta.
Uživatel má právo rozhodovat o množství a intenzitě poskytovaných služeb.
Při poskytované službě je uplatňována týmová spolupráce a sdílení společného cíle.

 
Způsob a rozsah poskytované služby

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby 
podle § 48 zákona č. 108/2006. Jedná se o pobytovou službu za úplatu.
Služba je poskytována v objektu zámku, který leží v obci Smečno (15 km od města Kladno).
Dostupnost je autobusovou dopravou z měst Kladno a Slaný.
 
Materiální, technické a hygienické podmínky jsou přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a jejich individuálně určeným potřebám. 
Ubytování uživatelů je v 1, 2, 3, 4 a vícelůžkových pokojích.
Uživatelé (zájemci o službu Chráněného bydlení) mají možnost využít v rámci socializačního programu nácvik sebeobslužných činností v tréninkových bytech.


Celková kapacita poskytované služby je 75 míst.

Tréninkové byty

Byt 1+1 pro jednu osobu, s vlastním sociálním zázemím, v budově zámku.
Byt 1+1 v domě pro jednu osobu v zámeckém parku.
 
Datum registrace služby: 1. 1.  2007
 
  nádvoří

Život v domově         

Domov se snaží postupně v co největší míře zapojovat uživatele do běžného života. Ti se mohou libovolně zúčastnit činností, které se hlavně skládají ze sociálního učení a z učení praktických každodenních činností.

Uživatelé chodí na procházky, učí se samostatně nakupovat, orientovat se ve městě, využívat veřejně dostupné služby (pošta, kadeřník, veřejná doprava, kostel apod.).  

pokoj  


             

Stravování

Zařízení má vlastní stravovací provoz.
Uživatelé mají možnost odběru stravy 3x denně, v případě potřeby je jim upraven dietní režim. Uživatel může stravu odmítnout a nemusí odebrat všechna jídla. Odhlašování jídla se řídí příslušným vnitřním předpisem.

Uživatelé mají k dispozici kuchyňky s vybavením, kde si mohou vařit dle vlastního uvážení sami nebo za podpory personálu.
 
4.odd

Péče o uživatele

Každý uživatelmá svého klíčového pracovníka. Společně sestavují uživatelův individuální plán, do kterého se může zapojit i rodina, přátelé, blízcí. Klíčový pracovník zjišťuje potřeby a přání uživatele a podporuje ho v jejich uskutečnění.
Zároveň mohou kdykoliv přijít za pracovníky zařízení a sdělit jim své přání nebo potřeby. Této možnosti bohatě využívají.
Péči o uživatele zajišťují pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psychiatr, psycholog a další odborníci.

 

sál

 

Zdravotní péče

Je zajišťována smluvně

 • praktickým lékařem
 • psychologem, psychiatrem
 • kožním lékařem
 • stomatologem
 • v případě potřeby dalšími odborníky
 • vlastním zdravotnickým personálem
 

Fakultativní služby

Klientům jsou nabízeny fakultativní služby nad rámec základních činností (např. doprava, kadeřnictví, pedikúra).
 

Návštěvy

Domov je zařízením otevřeným.
Návštěvy uživatelů si mohou prohlédnout celý objekt a s uživatelistrávit návštěvu v jejich soukromém prostoru nebo ve společných prostorách.
Návštěvy může zrušit ředitel nebo lékař z důvodů hygienicko epidemiologických nebo při jiném možném ohrožení klientů nebo návštěvníků.
 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

V rámci tohoto programu se uživatelé učí používat hromadnou dopravu, hospodařit s finančními prostředky, nakupovat, orientovat se prostorově i společensky. Uživatelé jsou podporováni při navazování nových kontaktů, obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Podpora zaměstnanosti uživatelů

V rámci socializačního programu pomáháme našim uživatelům při vstupu na volný trh práce. Někteří uživatelé pracují v pomocných provozech našeho zařízení – např. uklízečky, pomocné kuchařky, pracovníci v hospodářství. 
Dále se nám daří dlouhodobě spolupracovat s organizacemi A.P & P. a EXIM PROTECT, uživatelé jsou zde zaměstnáni v chráněné dílně na pozici kreslič/ka.        

Aktivizační činnosti

Resocializační program zaměřený na postupné začleňování uživatelů do běžné společnosti.
Aktivizační program zaměřený na volnočasové aktivity:

 •  tvůrčí dílna – orientováno na výtvarné techniky

 •  relaxační odpoledne – zaměřeno na různé druhy aktivit, jako je hraní společenských her, keramika, batikování, korálkování aj.

 •  nácvik soc. učení – zaměřeno na nácvik přípravy různých pokrmů, osvojování správného stolování

 •  pracovní terapie

 •  hudební odpoledne – účastníci se také připravují na různá veřejná vystoupení

 •  ruční práce – zaměřeno na háčkování, pletení, vyšívání, tkaní aj.

 •  rehabilitační cvičení – bazální stimulace

 •  sportovní činnosti

 •  setkávání s uživateli – uživatelé se podílejí na sestavování jídelníčků

 •  aktivity se psem

 •  práce s PC

 •  využívání sociálně terapeutické dílny – mimo Domov

 •  porady s uživateli

 •  aktivity mimo zařízení – výlety, rekreace, ostatní zábavné akce

 •  společenské akce pořádané pro veřejnost

 
 
kaple